เอกสารประกอบการประชุม "การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา"

ผู้จัดการข้อมูล econstat

การประชุม "การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา"

วันที่ 16 - 17 กรกฏาคม 2557 

ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 56 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

2

สรุปรายงานการประชุม

สรุปรายงานการประชุม.pdf index

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สรชัย พิศาลบุตร

(ไฟล์เสียง) >> sound audio icon

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิฏิรัตน์ ทิพรส

presentation 16-17 July 2014 index

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์

(ร่าง)แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย index

(ร่าง)แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย ppt index

แบบประเมิน index

 

ดร.กมลทิพย์ อาร์ธอส

presentation index

 

ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

กระบวนการติดตามประเมินผล index

 

คุณนภสร ศันศนีย์

เอกสารประกอบ ระบบนำเข้าข้อมูลโครงการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ  index

 

 โปรแกรมติดตามประเมินผล

Evaluation and Statistics Unit xlsm1  

แบบติดตามประเมินผลสถิติทางการ xlsm1

รายละเอียดสถิติทางการ OS Metadata  xlsm1

 

  คู่มือติดตาม

คู่มือติดตาม Word2007Icon