นัดหมายการประชุม

ตุลาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
5082611
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
5835
4275
5082611
Your IP: 34.204.173.45
Server Time: 2019-10-17 19:34:38

การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด”

  chart สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การขยายผลการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อดำเนินการโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด พื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย ระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด เพื่อพัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการสารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่สำคัญ จำเป็น สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง สามารถนำมาใช้สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของ ทั้ง ๗๖ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งผลของการสัมมนานี้ จะก่อให้เกิดวัฒนธรรม และนวัตกรรมในการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีหรือแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ (Good Governance) โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของ ๓๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  • เพื่อสรุปผลภาพรวมการดำเนินงานโครงการ แสดงผลลัพธ์การดำเนินงานสำคัญในการพัฒนาข้อมูลสถิติ เพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ และการใช้ข้อมูล ได้รับทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ และแนวทางสนับสนุนข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในใช้และเข้าถึงข้อมูลสถิติ นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต่อไป

  - กำหนดการ

  - เอกสารประกอบการสัมมนา 

  - วิธีการดาวน์โหลดรหัส QR จากระบบปฏิบัติการต่าง ๆ

  - รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัด 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด

  - เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) และประเด็นสำคัญ (Critical Issue) ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล