นัดหมายการประชุม

กันยายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8523692
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
2176
5572
8523692
Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-29 09:10:01

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)"

Masterplan Statistics

                  สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ และได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘เป็นแผนแม่บทฯ ฉบับแรก ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญจำเป็นต่อการวางแผน ประเมินผลการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและจังหวัด รวมทั้งให้หน่วยสถิติต่าง ๆ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในการจัดทำ/รวบรวมข้อมูลสถิติที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนโดยอนุกรรมการสถิติรายสาขา ทำให้เกิดผลลัพธ์ คือ สถิติทางการและแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดทำมาตรฐานสถิติ การจัดการคุณภาพสถิติทางการ และมีการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
                 จากผลการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ทำการประเมินผลแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด/โครงการ ผลสัมฤทธิ์ รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสภาวการณ์ด้านระบบสถิติในปัจจุบัน
                 ซึ่งสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการประเมินแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๑ และระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติของประเทศสู่วิสัยทัศน์ที่แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยมีระบบสถิติที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ” โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ อย่างต่อเนื่อง และลดทอนปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งการปรับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งการแสวงหารูปแบบวิธีการใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)”  ในวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุม

(ร่าง) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล