นัดหมายการประชุม

สิงหาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4749572
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
568
5484
4749572
Your IP: 18.232.53.231
Server Time: 2019-08-20 01:14:51

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน

          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อกำหนดนโยบายด้านสถิติของประเทศ และกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านสถิติของประเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวง/ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน

          รายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ

          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการในการผลิต และให้บริการข้อมูลสถิติอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ โดยมี ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ

 • คณะอนุกรรมการด้านวิชาการสถิติ
 •  คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา

          คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ) เป็นประธานกรรมการ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ๒๑ คณะ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

          คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ๒๑ คณะ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          • องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ปลัดกระทรวงหลัก ประธานอนุกรรมการ หน่วยงานหลัก รองประธานอนุกรรมการและเลขานุการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุกรรมการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ, อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          • อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ

          ๑. จัดทำผังรวมสถิติทางการของสาขา

          ๒. พิจารณาคัดเลือกสถิติทางการจากข้อมูลการบริหารงาน การลงทะเบียน สำมะโน สำรวจ (ข้อมูลที่มีการจัดทำอยู่แล้ว) และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

          ๓. พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ และประสานให้มีการผลิตสถิติทางการตามผังรวมสถิติทางการ

          ๔. นำเสนอชุดข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและประเด็นยุทธศาสตร์

          ๕. ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ และปรับปรุงสถิติให้ได้มาตรฐาน

          ๖. บริหารจัดการการจัดทำมาตรฐานสถิติและส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์

          ๗. ประสานงานการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเผยแพร่สถิติทางการ

          ๘. ประสานงานด้านงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ

          ๙. จัดทำรายงานประจำปี (รายงานสถานการณ์สถิติทางการและรายงานผลการดำเนินงาน) เสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน

          ๑๐. แต่งตั้งคณะทำงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

คณะทำงานสถิติรายสาขา

          คณะทำงานได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีการแต่งตั้ง จำนวน ๖ คณะ คือ คณะทำงานสถิติสาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คณะทำงานสถิติสาขาสุขภาพ คณะทำงานสถิติสาขาหญิงและชาย คณะทำงานสถิติสาขาพลังงาน สาขาการเงิน การธนาคารและการประกันภัย และคณะทำงานสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำหรับสาขาอื่นทำงานในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินงาน

อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานสถิติ

          ๑. จัดทำผังสถิติทางการ (รายการข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น) ของสาขา โดยทำการทบทวนรายการข้อมูลสถิติในสาขาที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสถิติทางการ

          ๒. พิจารณาคัดเลือกสถิติทางการจากข้อมูลการบริหารงาน การลงทะเบียน สำมะโน สำรวจ (ข้อมูลที่มีการจัดทำอยู่แล้ว) และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

          ๓. พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ และประสานให้มีการผลิตสถิติทางการตามผังสถิติทางการของสาขา

          ๔. นำเสนอชุดข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและประเด็นยุทธศาสตร์

          ๕. จัดทำแผนปฏิบัติการจากแผนพัฒนาสถิติสาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

          ๖. จัดทำรายงานประจำปี (รายงานสถานการณ์สถิติทางการ และรายงานผลการดำเนินงาน)

          ๗. นำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นต่อคณะอนุกรรมการสถิติสาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา/ประชุมคณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 


 

                   สถิติด้านสังคม

(1)  สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 11 กันยายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 19 มิถุนายน 2555

(2)  สาขาแรงงาน

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 11 เมษายน 2555

 ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 8 มิถุนายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 6 กันยายน 2556

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

 ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 27 เมษายน 2555

ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

 

(3)  สาขาการศึกษา

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 5 มิถุนายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ประชุมครั้งที่ 2/56 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

(4)  สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 21 มีนาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ประชุมครั้งที่ 2/56 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 

ประชุมครั้งที่ 3/55 วันที่ 21 ธันวาคม 2555

 

(5)  สาขาสุขภาพ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 25 มีนาคม 2556

ประชุมครั้งที่ 1/57 วันที่ 29 กันยายน 2557

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 1/57 วันที่ 16 กันยายน 2557

(6)  สาขาสวัสดิการสังคม

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ประชุุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 25 กันยายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

 •  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 22 มิถุนายน 2555

(7)  สาขาหญิงและชาย

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 5 มิถุนายน 2556

(8)  สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

(9)  สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 28 มีนาคม 2556

 ประชุมครั้งที่ 1/57 วันที่ 30 กันยายน 2557

 •  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 14 มิถุนายน 2555

 


 

                   สถิติด้านเศรษฐกิจ

(10)  สาขาบัญชีประชาชาติ

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2555

(11)  สาขาเกษตรและประมง

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 5 กรกฏาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 28 มกราคม 2556

ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 13 กันยายน 2556

(12)  สาขาอุตสาหกรรม

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556

(13)  สาขาพลังงาน

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

(14)  สาขาการค้า และราคา

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2555

(15)  สาขาขนส่งและโลจิสติกส์

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2555

(16)  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 7 กันยนยน 2555

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2555

(17)  สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฏาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2556

(18)  สาขาการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2555

(19)  สาขาการคลัง

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 31 กรกฏาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2555

(20)  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2555

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 14 วันที่ 14 กันยายน 2555


 

                   สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(21)  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 


 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
๑) กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
๒) พิจารณามาตรฐานสถิติที่สำคัญในการบูรณาการสถิติทางการ
๓) พิจารณาแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือในการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
๔) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
๕) รายงานผลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถิติต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน
๖) แต่งตั้งคณะทำงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

 


 

คณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด

          ในปี ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด โดยใช้กลไกในรูปของคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด จะมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับโครงสร้างของชุดข้อมูล และValue Chain โดยมีผู้ว่าราชการที่รับผิดชอบในยุทธศาสตร์นั้นเป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เป็นที่ปรึกษาฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์นั้นเป็นกรรมการ สถิติจังหวัดของจังหวัดที่รับผิดชอบในยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นเลขานุการฯ ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และสถิติจังหวัดในอีก ๒ จังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ ซึ่งจะดำเนินการใน ๒ กลุ่มจังหวัดนำร่อง ได้แก่

          - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี) เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ไก่เนื้อ ซึ่งเป็นพืชและสัตว์เศรษฐกิจสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้ง มีจังหวัดในกลุ่มทั้ง ๔ จังหวัด เป็นจังหวัดนำร่องในโครงการระยะที่ ๑ อยู่แล้ว

          - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) เนื่องจากเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน ซึ่งมีปริมาณการค้าชายแดนค่อนข้างมาก และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เห็นได้จากในปี ๒๕๕๔ การค้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีมูลค่าการค้ารวม อยู่ที่ ๑๐๑,๖๖๐.๗๘ ล้านบาท และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย พม่า และกัมพูชา

คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

          ในปี ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดใน ๑๐ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ อ่างทอง นครนายก ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และกำแพงเพชร โดยใช้กลไกในรูปของคณะกรรมการสถิติในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยสถิติจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

คำสั่ง

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล