นัดหมายการประชุม

กันยายน 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
10723784
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
1120
5164
10723784
Your IP: 3.238.90.95
Server Time: 2022-09-25 06:47:29
 • โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
 • การจัดการระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
 • สถิติทางการของประเทศไทย
 • Provincial 1 Minute
 • การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสำหรับผู้บริหาร
 • ประเด็นเด่น
 • บทวิเคราะห์

สถิติทางการ (Official Statistics)

 osthailand Download: การจัดส่งข้อมูลสถิติทางการ และการบันทึกคำอธิบายข้อมูล (Metadata)
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสถิติทางการ 2562  new!
 • แบบฟอร์มบันทึก Metadata พร้อมตัวอย่างและวิธีการบันทึก  new!
 • ข่าวและกิจกรรม

  ประโยชน์ของการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

             ในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ทั้งในระดับพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และระดับสาขาสถิติ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแต่ละเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้กลไกของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในปีแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการดำเนินการต่อไป (อ่านรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี)

            การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐจากผลการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การพัฒนาระบบสถิติประเทศไทยในขณะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการสถิติรายสาขา และเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลและสถิติของรัฐที่เป็นทางการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าสถิติทางการ (Official Statistics) นั้น ซึ่งประกอบด้วยผังสถิติทางการรายสาขา ๒๑ สาขาสถิติ (Function Base) รวมทั้งผังสถิติทางการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) ในนี้การสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการบูรณาการข้อมูลและสถิติ ทั้งจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำขึ้นเองและที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการนำเสนอข้อมูลและสถิติ ในภาพรวมของประเทศ (Issue Base) เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลและสถิติ ได้มีข้อมูลและสถิติที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

  line

        i-bullet  สืบค้นสถิติทางการ

        i-bullet  ประเด็นยุทธศาสตร์

        i-bullet  บทความวิเคราะห์

        i-bullet  ชุดตัวชี้วัด

        i-bullet  การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสำหรับผู้บริหาร

        i-bullet สืบค้นตารางสถิติ

  • มีชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น สำหรับใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) และกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กับผู้บริหารในพื้นที่
  • มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบข้อมูลของส่วนกลางให้รองรับการพัฒนาและความต้องการของยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • มีการเผยแพร่และสร้างวัฒนธรรมการผลิตข้อมูลทางสถิติและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  • มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถิติในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  line

             i-bullet  Provincial 1 Minute

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • มีระบบข้อมูลสถิติเต็มรูปแบบที่สำคัญและจำเป็นอยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยงานต่างๆสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้
  • ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสถิติ
  • ข้อมูลมีความเที่ยงตรง แม่นยำ จัดหาได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆจะเพิ่มประสิทธิภาพสูง
  • สถิติที่ดีจะส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
  • สังคมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วยการมีและการใช้ข้อมูลสถิติ

  line

             i-bullet  สถิติทางการรายสาขา

             i-bullet  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)"

  Masterplan Statistics

                    สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ และได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘เป็นแผนแม่บทฯ ฉบับแรก ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญจำเป็นต่อการวางแผน ประเมินผลการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและจังหวัด รวมทั้งให้หน่วยสถิติต่าง ๆ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในการจัดทำ/รวบรวมข้อมูลสถิติที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนโดยอนุกรรมการสถิติรายสาขา ทำให้เกิดผลลัพธ์ คือ สถิติทางการและแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดทำมาตรฐานสถิติ การจัดการคุณภาพสถิติทางการ และมีการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
                   จากผลการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ทำการประเมินผลแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด/โครงการ ผลสัมฤทธิ์ รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสภาวการณ์ด้านระบบสถิติในปัจจุบัน
                   ซึ่งสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการประเมินแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๑ และระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติของประเทศสู่วิสัยทัศน์ที่แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยมีระบบสถิติที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ” โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ อย่างต่อเนื่อง และลดทอนปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งการปรับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งการแสวงหารูปแบบวิธีการใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                   โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)”  ในวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  กำหนดการประชุม

  (ร่าง) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)

  Share

  นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล