นัดหมายการประชุม

กันยายน 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
10723503
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
839
5164
10723503
Your IP: 3.238.90.95
Server Time: 2022-09-25 05:06:41
 • โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
 • การจัดการระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
 • สถิติทางการของประเทศไทย
 • Provincial 1 Minute
 • การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสำหรับผู้บริหาร
 • ประเด็นเด่น
 • บทวิเคราะห์

สถิติทางการ (Official Statistics)

 osthailand Download: การจัดส่งข้อมูลสถิติทางการ และการบันทึกคำอธิบายข้อมูล (Metadata)
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสถิติทางการ 2562  new!
 • แบบฟอร์มบันทึก Metadata พร้อมตัวอย่างและวิธีการบันทึก  new!
 • ข่าวและกิจกรรม

  ประโยชน์ของการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

             ในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ทั้งในระดับพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และระดับสาขาสถิติ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแต่ละเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้กลไกของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในปีแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการดำเนินการต่อไป (อ่านรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี)

            การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐจากผลการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การพัฒนาระบบสถิติประเทศไทยในขณะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการสถิติรายสาขา และเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลและสถิติของรัฐที่เป็นทางการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าสถิติทางการ (Official Statistics) นั้น ซึ่งประกอบด้วยผังสถิติทางการรายสาขา ๒๑ สาขาสถิติ (Function Base) รวมทั้งผังสถิติทางการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) ในนี้การสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการบูรณาการข้อมูลและสถิติ ทั้งจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำขึ้นเองและที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการนำเสนอข้อมูลและสถิติ ในภาพรวมของประเทศ (Issue Base) เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลและสถิติ ได้มีข้อมูลและสถิติที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

  line

        i-bullet  สืบค้นสถิติทางการ

        i-bullet  ประเด็นยุทธศาสตร์

        i-bullet  บทความวิเคราะห์

        i-bullet  ชุดตัวชี้วัด

        i-bullet  การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสำหรับผู้บริหาร

        i-bullet สืบค้นตารางสถิติ

  • มีชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น สำหรับใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) และกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กับผู้บริหารในพื้นที่
  • มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบข้อมูลของส่วนกลางให้รองรับการพัฒนาและความต้องการของยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • มีการเผยแพร่และสร้างวัฒนธรรมการผลิตข้อมูลทางสถิติและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  • มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถิติในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  line

             i-bullet  Provincial 1 Minute

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • มีระบบข้อมูลสถิติเต็มรูปแบบที่สำคัญและจำเป็นอยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยงานต่างๆสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้
  • ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสถิติ
  • ข้อมูลมีความเที่ยงตรง แม่นยำ จัดหาได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆจะเพิ่มประสิทธิภาพสูง
  • สถิติที่ดีจะส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
  • สังคมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วยการมีและการใช้ข้อมูลสถิติ

  line

             i-bullet  สถิติทางการรายสาขา

             i-bullet  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด"

  DSC 6917-01

           

             สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักบริหารจัดการระบบสถิติ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กระบวนการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด" เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝึกอบรม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย สถิติจังหวัด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด ประมาณ ๓๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

   

  เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  - กรอบแนวคิด แนวทาง และวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

  - การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว

  - ตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว

  - ตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องข้าว

  - ตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านขยะ

  - ตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  - ข้อมูลและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

  - ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

   

  เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับ

  - แผนพัฒนาสถิติ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด

  - รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด

   

  --ดาวน์โหลดไฟล์การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องข้าว/ท่องเที่ยว/ขยะ/เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดต่าง ๆ ที่จัดส่งในวันประชุม--

  ภาคกลางตอนกลาง         
     ฉะเชิงเทรา     
     นครนายก     
     ปราจีนบุรี     
     สมุทรปราการ     
     สระแก้ว     

  ภาคกลางตอนบน ๑    
     พระนครศรีอยุธยา     
     นนทบุรี     
     ปทุมธานี     
     สระบุรี     

  ภาคกลางตอนบน ๒    
     ลพบุรี     
     สิงห์บุรี     
     อ่างทอง     
     ชัยนาท     

  ภาคกลางตอนล่าง ๑        
     นครปฐม     
     กาญจนบุรี     
     ราชบุรี     
     สุพรรณบุรี     

  ภาคกลางตอนล่าง ๒        
     เพชรบุรี     
     ประจวบคีรีขันธ์     
     สมุทรสงคราม     
     สมุทรสาคร     

  ภาคตะวันออก         
     ชลบุรี     
     ระยอง     
     จันทบุรี     
     ตราด     

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง         
     ขอนแก่น     
     กาฬสินธุ์     
     มหาสารคาม     
     ร้อยเอ็ด      

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑        
     อุดรธานี     
     เลย     
     หนองคาย     
     บึงกาฬ     
     หนองบัวลำภู     

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒    
     สกลนคร     
     นครพนม      
     มุกดาหาร     

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑    
     นครราชสีมา     
     ชัยภูมิ     
     บุรีรัมย์     
     สุรินทร์     

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒    
     อุบลราชธานี     
     ยโสธร     
     ศรีสะเกษ     
     อำนาจเจริญ     

  ภาคเหนือตอนบน ๑    
     เชียงใหม่     
     แม่ฮ่องสอน     
     ลำปาง     
     ลำพูน     

  ภาคเหนือตอนบน ๒    
     เชียงราย     
     น่าน     
     พะเยา     
     แพร่     

  ภาคเหนือตอนล่าง ๑        
     พิษณุโลก     
     ตาก     
     เพชรบูรณ์     
     สุโขทัย     
     อุตรดิตถ์     

  ภาคเหนือตอนล่าง ๒        
     นครสวรรค์     
     กำแพงเพชร     
     พิจิตร     
     อุทัยธานี     

  ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย         
     สุราษฎร์ธานี     
     ชุมพร     
     นครศรีธรรมราช     
     พัทลุง     

  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน     
     ภูเก็ต     
     กระบี่     
     ตรัง     
     พังงา     
     ระนอง     

  ภาคใต้ชายแดน     
     สงขลา     
     ยะลา     
     สตูล     
     ปัตตานี     
     นราธิวาส

   

  ** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๑๔๓๑๓๐๕ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ ครับ**

  Share

  นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล