นัดหมายการประชุม

กันยายน 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
10723466
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
802
5164
10723466
Your IP: 3.238.90.95
Server Time: 2022-09-25 04:52:10
 • โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
 • การจัดการระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
 • สถิติทางการของประเทศไทย
 • Provincial 1 Minute
 • การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสำหรับผู้บริหาร
 • ประเด็นเด่น
 • บทวิเคราะห์

สถิติทางการ (Official Statistics)

 osthailand Download: การจัดส่งข้อมูลสถิติทางการ และการบันทึกคำอธิบายข้อมูล (Metadata)
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสถิติทางการ 2562  new!
 • แบบฟอร์มบันทึก Metadata พร้อมตัวอย่างและวิธีการบันทึก  new!
 • ข่าวและกิจกรรม

  ประโยชน์ของการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

             ในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ทั้งในระดับพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และระดับสาขาสถิติ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแต่ละเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้กลไกของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในปีแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการดำเนินการต่อไป (อ่านรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี)

            การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐจากผลการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การพัฒนาระบบสถิติประเทศไทยในขณะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการสถิติรายสาขา และเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลและสถิติของรัฐที่เป็นทางการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าสถิติทางการ (Official Statistics) นั้น ซึ่งประกอบด้วยผังสถิติทางการรายสาขา ๒๑ สาขาสถิติ (Function Base) รวมทั้งผังสถิติทางการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) ในนี้การสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการบูรณาการข้อมูลและสถิติ ทั้งจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำขึ้นเองและที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการนำเสนอข้อมูลและสถิติ ในภาพรวมของประเทศ (Issue Base) เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลและสถิติ ได้มีข้อมูลและสถิติที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

  line

        i-bullet  สืบค้นสถิติทางการ

        i-bullet  ประเด็นยุทธศาสตร์

        i-bullet  บทความวิเคราะห์

        i-bullet  ชุดตัวชี้วัด

        i-bullet  การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสำหรับผู้บริหาร

        i-bullet สืบค้นตารางสถิติ

  • มีชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น สำหรับใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) และกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กับผู้บริหารในพื้นที่
  • มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบข้อมูลของส่วนกลางให้รองรับการพัฒนาและความต้องการของยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • มีการเผยแพร่และสร้างวัฒนธรรมการผลิตข้อมูลทางสถิติและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  • มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถิติในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  line

             i-bullet  Provincial 1 Minute

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • มีระบบข้อมูลสถิติเต็มรูปแบบที่สำคัญและจำเป็นอยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยงานต่างๆสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้
  • ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสถิติ
  • ข้อมูลมีความเที่ยงตรง แม่นยำ จัดหาได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆจะเพิ่มประสิทธิภาพสูง
  • สถิติที่ดีจะส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
  • สังคมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วยการมีและการใช้ข้อมูลสถิติ

  line

             i-bullet  สถิติทางการรายสาขา

             i-bullet  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) (24)

  Logo SDG
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
                    ปี 2558 สหประชาชาติ ได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนMap SDGs 1 (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 โดยจะเป็นข้อผูกพันสำหรับชาติสมาชิกที่ได้ให้การรับรอง (193 ประเทศ) ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 รวมทั้งประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว จะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกนับจากนี้ จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15  ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

   

  WS1 04
       การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย
  (National Indicators) ครั้งที่ 1

       การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
  พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
  ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ
  1.รายงานผลการประชุม
  2.ภาพกิจกรรมการประชุม
     3 Sep 18
     4 Sep 18
  Caption Text
  WS2 05
       การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย
  (National Indicators) ครั้งที่ 2

       การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
  พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
  ในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม

  1.รายงานผลการประชุม
  2.ภาพกิจกรรมการประชุม
  Caption Two
   
   
       การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย
  (National Indicators) ครั้งที่ 3

       การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
  พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
  ในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม

  1.รายงานผลการประชุม
  Caption Two
   
   
       การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย
  (National Indicators) ครั้งที่ 4

       การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
  พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
  ในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม

  1.ตัวชี้วัด SDGs ในบริบทประเทศไทย
  Caption Two
   
   
   
   

   

  ดูข้อมูล SDGs
  Update ข้อมูลตัวชี้วัด SDGs 2563


  Infographic
  Northern Lights     Northern Lights     Northern Lights     Northern Lights     Northern Lights
  ดู infographics ทั้งหมด

   

   

   

   

  เอกสาร/กิจกรรม SDGs
  global goals Download: icon ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) new!(ปรับปรุง16มี.ค.61)
            -> Goal1, Goal2, Goal3, Goal4, Goal5, Goal6, Goal7Goal8Goal9Goal10,
                 Goal11Goal12Goal13Goal14Goal15Goal16Goal17
  icon สถานภาพข้อมูลตามตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น
      • สถานะข้อมูล SDGs (ณ ก.ค.59)
      • PPT สถานภาพข้อมูล SDGs (สำหรับการประชุมฯ 13 ก.ค. 59)
      • การประเมินสถานะข้อมูล SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนข้อมูล
        - คำชี้แจง การประเมินสถานะข้อมูล SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนข้อมูล
        - การตรวจสอบสถานะข้อมูล SDGs
        - แบบฟอร์มรายงานการประเมินสถานะด้านข้อมูล/สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs(เบื้องต้น)
            -> Goal1, Goal2, Goal3, Goal4, Goal5, Goal6, Goal7Goal8Goal9Goal10,
                 Goal11Goal12Goal13Goal14Goal15Goal16Goal17
        - แบบฟอร์มบันทึก Metadata และ คู่มือการบันทึก  

  icon ปรับปรุงรายการตัวชี้วัด SDGs (241 ตัวชี้วัด) พร้อมคำแปล (.pdf, .xls

  icon Provision Proposed Tiers for Global SDG Indicators (as of March 24, 2016) 
  icon Timeline กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  icon Sustainable Development Goals (booklets)
  icon Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable development
  icon The IAEG-SDGs on SDGs indicators
      • Work plan & next step
      • Report - 28 April 2016
      • Report - 17 December 2015
  icon 2030 Agenda and the SDGs: Indicator framework, monitoring and reporting (18 Mar 2016) 
  Related Link: icon Official list of SDG Indicators (ตัวชี้วัด SDGs ที่ประกาศเป็นทางการ ณ ก.ย.59) 
  icon Metadata Repository (metadata ล่าสุด ที่มีการปรับปรุงให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน) 
  icon Metadata Compilation on SDGs indicators (metadata ที่รวบรวมจากข้อเสนอแนะของหน่วยงาน/
     องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ
  icon UN Sustainable Development Knowledge Platform
  icon IAEG-SDGs (Inter-agency Expert Group on SDG Indicators)
  icon Global Policy Watch (Promoting transparency and accountability in the Post-2015 and
      Financing for Development processes)
  icon UNDP Support to the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

   

   

   

   

   

  Share

  นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล