ผังการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย

ผู้จัดการข้อมูล ผู้ดูแลระบบ
Img Update 1

การจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย จึงเริ'มจากการศึกษา สถานการณ์และสมรรถนะของระบบสถิติในปัจจุบัน รวมทั2งขีดความสามารถ ความพร้อมของหน่วยงานที'เกี'ยวข้องทั2งหมดมาเปรียบเทียบกับความ ต้องการบริการข้อมูลสถิติของประเทศ เพื'อที'จะเสนอแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสถิติทางการที'เหมาะสมที'สุดสำหรับประเทศไทย นอกจากนี2 ได้ทำการศึกษาระบบสถิติของประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั'งเศส และหลายประเทศในเอเชีย เพื'อใช้เป็นข้อมูลและประสบการณ์ ในการเรียนรู้ทั2งข้อดีและข้อเสีย และเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศไทย กระบวนการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ดังแสดงในรูปที' 2