นัดหมายการประชุม

กันยายน 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
10723805
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
1141
5164
10723805
Your IP: 3.238.90.95
Server Time: 2022-09-25 06:52:59
 • โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
 • การจัดการระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
 • สถิติทางการของประเทศไทย
 • Provincial 1 Minute
 • การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสำหรับผู้บริหาร
 • ประเด็นเด่น
 • บทวิเคราะห์

สถิติทางการ (Official Statistics)

 osthailand Download: การจัดส่งข้อมูลสถิติทางการ และการบันทึกคำอธิบายข้อมูล (Metadata)
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสถิติทางการ 2562  new!
 • แบบฟอร์มบันทึก Metadata พร้อมตัวอย่างและวิธีการบันทึก  new!
 • ข่าวและกิจกรรม

  ประโยชน์ของการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

             ในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ทั้งในระดับพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และระดับสาขาสถิติ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแต่ละเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้กลไกของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในปีแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการดำเนินการต่อไป (อ่านรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี)

            การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐจากผลการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การพัฒนาระบบสถิติประเทศไทยในขณะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการสถิติรายสาขา และเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลและสถิติของรัฐที่เป็นทางการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าสถิติทางการ (Official Statistics) นั้น ซึ่งประกอบด้วยผังสถิติทางการรายสาขา ๒๑ สาขาสถิติ (Function Base) รวมทั้งผังสถิติทางการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) ในนี้การสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการบูรณาการข้อมูลและสถิติ ทั้งจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำขึ้นเองและที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการนำเสนอข้อมูลและสถิติ ในภาพรวมของประเทศ (Issue Base) เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลและสถิติ ได้มีข้อมูลและสถิติที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

  line

        i-bullet  สืบค้นสถิติทางการ

        i-bullet  ประเด็นยุทธศาสตร์

        i-bullet  บทความวิเคราะห์

        i-bullet  ชุดตัวชี้วัด

        i-bullet  การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสำหรับผู้บริหาร

        i-bullet สืบค้นตารางสถิติ

  • มีชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น สำหรับใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) และกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กับผู้บริหารในพื้นที่
  • มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบข้อมูลของส่วนกลางให้รองรับการพัฒนาและความต้องการของยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • มีการเผยแพร่และสร้างวัฒนธรรมการผลิตข้อมูลทางสถิติและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  • มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถิติในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  line

             i-bullet  Provincial 1 Minute

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • มีระบบข้อมูลสถิติเต็มรูปแบบที่สำคัญและจำเป็นอยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยงานต่างๆสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้
  • ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสถิติ
  • ข้อมูลมีความเที่ยงตรง แม่นยำ จัดหาได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆจะเพิ่มประสิทธิภาพสูง
  • สถิติที่ดีจะส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
  • สังคมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วยการมีและการใช้ข้อมูลสถิติ

  line

             i-bullet  สถิติทางการรายสาขา

             i-bullet  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน

   

  หลักการและเหตุผล

  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแผนการบริหาราชการแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานนโยบาย หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลสถิติ จึงจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลสถิติ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานนะหน่วยสถิติ กลาง ในการบริหารระบบสถิติในภาพรวมของประเทศ ได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดความรับผิดชอบ กระบวนการ และวิธีการในการจัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้กลไกในการบริหารจัดการสถิติ ดำเนินการโดยการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ ๓ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) เพื่อให้มีกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติ มีการกำหนดนโยบาย การดำเนินงานด้านสถิติการกำกับดูแลการบริหารระบบข้อมูลสถิติ และมีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ข้อมูลสถิติทางการต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ และคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน จึงมีความสำคัญและยังคงมีความจำเป็น เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ และคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน

  ความเป็นมา

  พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
  มติคณะรัฐมนตรี
  สสช เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน (25 ก.ย. 45)
  แผนแม่บทสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2254-2558(28 ธ.ค. 53)
  การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฎิบัติ ( 4 เม.ย. 54)
  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (3 พ.ค.54)
  ยืนยันการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ และคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (20 ก.ย. 54)
  แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558

  คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ และ คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน

  องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
  หนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
  การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน

  ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 20 มกราคม 2555

  ณ ห้องประชุม MICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - ระเบียบวาระการประชุม
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประไทย 3 ด้าน และอำนาจหน้าที่
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
  พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
  - พ.ร.บ. สถิติ 2550
  - มติ ค.ร.ม. (28 ธันวาคม 2553)
  - มติ ค.ร.ม. (4 เมษายน 2554)
  - แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
  การพัฒนาสถิติรายสาขา
  - แผนพัฒนาสถิติ
  - ร่างรายงานผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
  การแต่งตั้งอนุกรรมการสถิติรายสาขา
  - องค์ประกอบ
  - แผนปฎิบัติการ
  ระเบียบวารที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
  ระบบบริหารจัดการสถิติระดับพื้นที่
  - เอกสารประกอบการประชุม
  - รายงานการประชุม
  - ประเด็นและชุดข้อมูลที่สำคัญของประเทศ (สภาพัฒฯ)
  - ภาพถ่าย

   

  Share

  นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล