10275807
Your IP: 3.235.78.122
Server Time: 2022-06-27 14:53:44

News And Meeting

  • Slide 01
  • Slide 02
Display # 
Title Author Hits
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ" economic_sector 6252
ตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติงานราชการ ปี ๒๕๕๙ policy_sector 7512
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) policy_sector 38484
การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา" policy_sector 7754
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด" policy_sector 7905
ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2556 สมยศ 10701
สัมนาทางวิชาการและวิพากษ์ "ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด" สมยศ 8456
ประชุมอนุกรรมการสถิติสาขาหญิงและชายครั้งที่ 1/2556 สมยศ 314
การประชุมเชิงปฏิบัติการอนุกรรมการสถิติสาขาการค้าและราคา ครั้งที่ 3/2556 สมยศ 7711

Subcategories

              Terms&Conditions