10276244
Your IP: 3.235.78.122
Server Time: 2022-06-27 16:26:30

News And Meeting

  • Slide 01
  • Slide 02

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ"

ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2558

ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ.เมือง จ.นครปฐม

 

DSC74851  

 

เอกสารประกอบการประชุม

กำหนดการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 23 ธันวาคม 2558

 

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 24 ธันวาคม 2558

 

Share

              Terms&Conditions